Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland

 

31e Nationale Gouldamadine Tentoonstelling van 9 t/m 14 oktober 2023

 

In

“Het Wapen van Elst”- Dorpsstraat 28 Elst (Gld.)

 

 

Openingstijden tentoonstelling:

Woensdag  11 oktober van 20.00 uur tot 22.30 uur (alleen leden SNGN) 

Donderdag 12 oktober van 10.00 uur tot 21.30 uur

Vrijdag        13 oktober van 10.00 uur tot 21.30 uur

Zaterdag     14 oktober van 10.00 uur tot 14.30 uur

 

 

 

Tentoonstellingsreglement 2023

 

Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland

 

Hoofdstuk 1:

Artikel 1.1 Organisatie.

De jaarlijkse Nationale Gouldamadine Tentoonstelling te Elst(Gld) wordt georganiseerd door de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland (SNGN). De SNGN is aange­ sloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

Artikel 1.2 Tentoonstelling.

De tentoonstelling wordt gehouden in:

Het Wapen van Elst, Dorpsstraat 28 te Elst (Gelderland). tel. 0481-371496

Artikel 1.3 Tentoonstellingssecretariaat.

Henri Koning, Flierakker 6, 7681 XX Vroomshoop. Tel. 06-55374009. e-mail: tt-administratie@sngn.nl

Artikel 1.4 lnschrijven voor de TT.

Als lid inloggen. Kiezen voor ORGANISATIE en dan TENTOONSTELLING. Vervolgens voor INSCHRIJVEN .

Artikel 1.5 Betaling.

-Alleen indien men geen internet heeft en gebruik maakt van de papieren inschrijving dient gelijktijdig het inschrijfgeld te worden overgemaakt op rekening:

NL97 RABO 0130 2890 00

t.n.v. SNGN

onder vermelding van: lnschrijfgeld TT 2023.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 10 september 2023 te zijn overgemaakt.

Artikel 1.6 lnbrengen en afhalen vogels.

lnbrengen vogels: maandag 9 oktober 2023 van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Afhalen vogelszaterdag 14 oktober 2023 van 15.15 uur tot 17.00 uur.

Artikel 1.7 Opening en prijsuitreiking.

De opening en prijsuitreiking zijn op woensdagavond 11 oktober om 20.00 uur.

Artikel 1.8 Openingstijden tentoonstelling.

De openingstijden van de tentoonstelling zijn:

Woensdag:   11 oktober 2022 van 20.00 tot 22.30 uur. (Alleen voor leden.)

Donderdag:  12 oktober 2022 van 10.00 tot 21.30 uur.

Vrijdag:         13 oktober 2022 van 10.00 tot 21.30 uur.

Zaterdag:      14 oktober 2022 van 10.00 tot 14.30 uur. 

Artikel 1.9 Entree.

De entree bedraagt € 2,50 per persoon.

Catalogus met daarin de uitslagen en vermelding per stuk € 3,50.

lnzenders hebben gratis toegang op vertoon van het inschrijf/afhaalformulier.

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Deelname.

De deelname aan de tentoonstelling is opengesteld voor leden van de SNGN. U dient echter wel in het bezit te zijn van een kweeknummer.

Artikel 2.2 Keuring.

De ingezonden vogels voor de TT worden gekeurd door keurmeesters van de NBvV, vol­gens de door de NBvV opgestelde standaardeisen en voorschriften.

Artikel 2.3 Verzorging.

De vogels worden tijdens de tentoonstelling verzorgd door medewerkers  aangewezen door het Landelijk-bestuur.

Artikel 2.4.

Tijdens de tentoonstelling is het niet toegestaan vogels uit de kooien te nemen dan wel kooien te verplaatsen. Bij noodzaak wende men zich tot het TT-bestuur.

Artikel 2.5 Aansprakelijkheid.

Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele tentoonstelling of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan de SNGN niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 2.6 Zieke vogels.

Vogels die ziek zijn worden van de tentoonstelling verwijderd en ondergebracht in de zie­kenboeg. Deze vogels dienen zo spoedig mogelijk door de eigenaar te worden meegeno­men. Bij sterfte van een vogel wordt hiervan een foto genomen en krijgt de eigenaar de ring retour.

Artikel 2.7 Verzekering.

De vogels zijn gedurende de tentoonstelling tegen brand en diefstal na inbraak verzekerd, mits de werkelijke waarde op het inschrijfformulier is vermeld.

Artikel 2.8 Toegang TT-zaal.

Ook inzenders hebben alleen toegang tot de TT-zaal tijdens de vastgestelde openingstij­den, dus niet bij inbrengen/afhalen van de vogels en keuring, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het TT-bestuur.

Artikel 2.9 Fotograferen.

Na de keuring kunnen van bepaalde vogels fotos worden gemaakt ten behoeve van PR­ activiteiten van de SNGN. Dit gebeurt op een strikt verantwoorde wijze. Mocht u bezwaar hebben tegen fotograferen van uw vogels, dan kun u dit middels een email bekend maken bij de TT-secretaris via TT-administratie@sngn.nl. Noteer in uw email de koolnummers voor controle in onze administratie.

Artikel 2.10.

Het is ten strengste verboden zich met kooien en/of lopers in de TT-zaal te bevinden.

 

Hoofdstuk 3 lnschrijven

Artikel 3.1 Vraagprogramma.

lngeschreven dient te worden volgens het bij dit reglement bijgevoegde vraagprogramma .

lnschrijvingen dienen volledig en duidelijk op volgorde van klassenummer, met vermelding van kleurslag, geslacht en verzekerd bedrag (vogel+kooi), te worden ingevuld. Voor elke ingeschreven vogel 1 regel gebruiken (stam = 4 regels, stel = 2 regels).

Artikel 3.2 lnschrijven vogels.

De inschrijving kan geschieden met vogels van eigenkweek van het huidige en/of 2 voor­ gaande kweekjaren (2020-2021-2022), geringd met ringen van de NBvV of een andere organisatie aangesloten bij een door de C.O.M. erkende buitenlandse organisatie.

Artikel 3.3 Kweek.

Vogels van een verkeerd kweekjaar of onjuist kweeknummer  worden van deelname aan de tentoonstelling uitgesloten.

Artikel 3.4 Enkelingen.

In het klassenummer behorende bij de groepen 1 t/m 37 kunnen enkelingen worden inge­schreven.

Artikel 3.5 Stammen.

In de groepen 38 tot en met 41 kunnen stammen worden ingeschreven be­staande uit 4 vogels van dezelfde kleurslag en geslacht, van het huidige en/of 2 voorgaan­de kweekjaren, volgens het klassenummer uit de groepen 1 t/m 37. Vermeld hierbij “STAM

Artikel 3.6 Stellen.

In de groepen 42 tot en met 45 kunnen stellen worden ingeschreven bestaan­ de uit 2 vogels van dezelfde kleurslag en geslacht, van het huidige en/of 2 voorgaande kweekjaren, volgens het klassenummer uit de groepen 1 t/m 37. Vermeld hierbij STEL“.

Artikel 3.7 Derby.

Per inzender kan een vogel van het laatste kweekjaar, uit de groepen 1 t/m 45, voor de vrije-derby worden aangewezen. Bij DERBY vult u JAin en de eerst ingeschreven vogel is dan de derby vogel.

Aangeven of wijzigen van de Derby kan ook nog bij het inbrengen van de vogels door dit te  vermelden op het inbrengformulier” en te melden bij het TT-secretariaat.

Artikel 3.8 Verkeerde klasse.

Vogels welke ingeschreven zijn in een verkeerde klasse en/of groep worden wel gekeurd. Ze komen echter niet in aanmerking voor een prijs.

 

INSCHRIJFGELDEN.

 

Artikel 3.9 lnschrijfgeld.

Het inschrijfgeld voor TT-vogels bedraagt voor enkelingen € 2,50, voor stellen € 5,00 en voor stammen €10,00.

Artikel 3.1O Catalogus.

Een catalogus à € 3,50 is voor elke inzender verplicht. Alle uitslagen van de keuring wor­den verwerkt in de catalogus.

Artikel 3.11 Derby.

Voor de Derby-vogel is € 1,50 extra inschrijfgeld verschuldigd .

Artikel 3.12 Jeugd.

Jeugdleden kunnen 6 gouldamadines gratis inschrijven.

Artikel 3.13.

Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels blijft de verplichting tot het betalen van de inschrijfgelden e.d.

 

CATALOGUS

Artikel 3.14.

De uitgifte van de catalogus vindt uitsluitend plaats na de opening. De verplichte catalo­gus met de keurbriefjes kan doorlopend tijdens de openingstijden van de tentoonstelling worden afgehaald. Catalogussen en keurbriefjes welke niet worden afgehaald worden niet bewaard of nagezonden.

 

Hoofdstuk 4 Kooien

 

Artikel 4.1.

Alie vogels dienen te worden ingezonden in universeel kooien, volgens door de NBvV voorgeschreven model. De kooien moeten voorzien zijn van een voorgeschreven voer­ bakje. Het drinkflesje wordt verstrekt door de organisatie.

Artikel 4.2.

Als bodembedekking moet wit schelpenzand worden gebruikt.

Artikel 4.3.

Kooien moeten schoon en wit van binnen zijn

 

KOOINUMMERS

Artikel 4.4.

De toegezonden – zelfplakkende – kooinummers dienen door de inzenders deugdelijk  in het midden van de voorzijde van de kooi, zo hoog mogelijk, te worden aangebracht.

Artikel 4.5.

Naast de aangebrachte kooinummers mogen op geen enkele wijze kentekens aan de kooi zijn aangebracht, waaruit de identiteit van de inzender valt af te leiden.

 

Hoofdstuk 5 lnbrengen en afhalen van de vogels

 

Artikel 5.1.

Het inbrengen en afhalen van de vogels geschiedt uitsluitend op het door de SNGN ver­strekte inbreng-/afhaalformulier dat voorzien is van evt. mutaties en dat door de admini­stratie zal worden afgetekend. Het inbrengen geschiedt op vaste tijden.

Artikel 5.2.

Wijzigingen van ringnummers kunnen tijdens het inbrengen worden opgegeven. Alle an­dere veranderingen zijn niet meer mogelijk.

Artikel 5.3 Derby.

Bij het inbrengen kan een derby vogel worden opgegeven of een reeds opgegeven derby vogel worden gewijzigd. Dit dient te worden opgegeven bij het TT-secretariaat.

Artikel 5.4.

Bij het inbrengen dient het voerbakje voor 3/4 deel gevuld te zijn met voer.

Artikel 5.5.

Bij het inbrengen van de vogels kunnen deze geweigerd worden indien:

       de vogels zichtbaar ziek of incompleet zijn

de vogels vuil zijn en/of zichtbaar ongedierte dragen de

de vogels zijn bijgekleurd of geverfd

de vogels voorzien zijn van meer dan een of ondeugdelijkevaste voetring

de vogels een onjuist kweeknummerhebben of van een verkeerd kweekjaar zijn

de vogels ondergebracht zijn in ondeugdelijke en/of vuile kooien

de vogels ondergebracht zijn in kooien, welke niet voldoen aan de door de NBvV gestelde eisen

als er geen wit schelpenzand als bodembedekking is gebruikt.

Artikel 5.6.

Knijp en losse kleurringen dienen voor het inbrengen door u verwijderd te worden. Vogels met knijp en losse kleurringen worden niet gekeurd en krijgen in de catalogus de aanteke­ning NG”.

Artikel 5.7.

Na sluiting van de tentoonstelling worden de vogels afgegeven na aftekening van het door de SNGN verstrekte inbreng-/afhaalformulier. De uitgifte geschiedt op een vast tijdstip. Buiten dit tijdstip worden geen vogels uitgegeven. Uitgifte vindt plaats volgens de volgende regio volgorde: 2, 6, 8, 1, 7, 3, 5, 4.

 

Hoofdstuk 6 Prijzen

 

Artikel 6.1.

Als aan het vereiste aantal punten wordt voldaan zal er in de groepen 1 t/m 43 per groep een kampioen aangewezen worden.

Een groep bestaat uit een of meerdere samengevoegde klassenummers. lndien in een groep van samengestelde klassenummers in één klasse ca. 30 goulds ingeschreven zijn, zal voor dit klassennummer alsnog een kampioen toegekend worden.

Artikel 6.2.

Vogels ingeschreven bij stammen/stellen doen mee bij de enkelingen voor de beste vogel van de show, het bondskruis en/of Derby– kampioen.

Artikel 6.3.

Algemeen kampioen. Algemeen kampioen is de hoogst gewaardeerde vogel welke wordt aangewezen door de keurmeesters.

Artikel 6.4 Bondskruis.

Het bondskruis van de NBvV wordt toegewezen aan de algemeen kampioen. Om in aan­merking te komen voor het bondskruis moet de vogel geringd zijn met een voetring  van de NBvV of vogels geringd met ringen van een andere organisatie, wel aangesloten bij de COM.

Artikel 6.5 Groepskampioen enkeling.

In elke groep wordt een kampioen aangewezen mits het minimaal gestelde aantal punten van 91 voor een enkeling wordt behaald. Dit laatste geldt niet voor groep 38 en 45 of de jeugdkampioen.

Artikel 6.6 Groepskampioen stammen.

Om voor groepskampioen bij stammen in aanmerking te komen dient een stam vogels minimaal 364 punten, exclusief eenheidspunten te behalen.

Artikel 6.7 Groepskampioen stellen.

Om voor groepskampioen bij stellen in aanmerking te komen dient een stel vogels mini­maal 182 punten te behalen.

Artikel 6.8 Jeugdkampioen.

Wordt toegekend aan de hoogst geklasseerde vogel van de inzender van 6 t/m 16 jaar. Er geldt geen minimum aantal te behalen punten om voor een prijs in aanmerking te ko­men.

Artikel 6.9 Zilver en brons.

Per groep worden prijzen, zilver en brons, toegekend vanaf 25 ingeschreven vogels. Hier­ na bij meervoud van circa 30 vogels een prijs extra erbij.

Voor het toekennen van de prijs moet de vogel minimaal 90 punten behalen.

Artikel 6.10.

De Kampioensprijzen, zilver en brons worden toegekend door de keurmeesters. Na de keuring worden de kampioenen gecontroleerd op het juiste kweek/ringnummer .

Artikel 6.11 Bondsmedaille.

De bondsmedailles worden beschikbaar gesteld door de NBvV en verdeeld over de ver­schillende groepen.

Artikel 6.12 Oorkonde.

Voor een oorkonde komen alle vogels in aanmerking met 91 punten of meer, mits geen eremetaal is behaald.

Artikel 6.13 Derby- kampioen.

Derby kampioen wordt de door de inzender aangewezen vogel, uit het laatste kweekjaar met het hoogste aantal punten.

Artikel 6.14 Kampioen 5 beste vogels.

De kampioen 5 beste vogels is de inzender met de beste 5 vogels, zowel mannen als poppen, uit de groepen 1 t/m 45. lndien meerdere inzenders een gelijk aantal punten hebben met de beste 5 vogels, zal de reeks met de hoogst gewaardeerde vogel kampioen worden lndien de reeksen over de 5 beste vogels gelijk zijn, wordt naar de behaalde punten  van de volgende vogels gekeken. Mocht dit ook geen verschil opleveren dan beslist het lot.

Artikel 6.15 Regio klassement.

Van de 5 beste inzenders per regio met hun 5 beste vogels, zowel mannen als poppen, over de groepen 1 t/m 45 wordt een regio klassement opgemaakt.

 

Hoofdstuk 7 Jeugdklasse

 

Artikel 7.1.

Het vorenstaande reglement is onverkort van toepassing voor inzenders in de jeugdklas­se. Stammen en stellen worden in de jeugdklasse niet gevraagd.

Artikel 7.2.

lnzenden in de jeugdklasse is mogelijk voor jeugdleden van 6 t/m 16 jaar. Bij de inschrijving duidelijk aangeven JEUGD en geboortedatum.

Artikel 7.3.

De vogels in de jeugdklasse worden gelijktijdig en onder dezelfde condities gekeurd als de overige vogels.

 

Hoofdstuk 8 Verkoopklasse

 

Artikel 8.1.

Voor de vrije-verkoopafdeling kunnen inzenders van de TT en leden van de SNGN, geen inzender zijnde, eigenkweek vogels inbrengen van het huidige en/of 2 voorgaande kweek­ jaar (2021-2022-2023), geringd met ringen van de NBvV of een andere organisatie aange­ sloten bij de door de C.O.M. erkende buitenlandse organisatie. De vogels dienen van een goede kwaliteit en in conditie te zijn.

Artikel 8.2.

De universeel kooien bestemd voor de vrije-verkoopklasse moeten schoon en voorzien zijn van wit schelpenzand als bodembedekking. Het voorgeschreven zaadbakje dient gevuld te zijn met zaad. U dient zelf te zorgen voor een standaard drinkflesje.

Artikel 8.3.

Bij het inbrengen van verkoopvogels kunnen deze geweigerd worden indien:

        de vogels zichtbaar ziek zijn

de vogels vuil zijn en/of zichtbaar ongedierte dragen

de vogels een onjuist kweeknummerhebben of van een verkeerd kweekjaar zijn

de vogels een teentje en/of nageltje missen

de vogels in de rui zijn en/of niet geheel doorgekleurd zijn

de vogels ondergebracht zijn in ondeugdelijke en/of vuile kooien.

Artikel 8.4 lnschrijven.

Middels de inschrijving kan worden aangegeven dat vogels voor de vrije-verkoopklasse worden aangeboden. Het is mogelijk om tot en met vrijdag in de TT-week vogels voor de vrije verkoopklasse aan te bieden.

Artikel 8.5.

Het inbrengen van vogels voor  de vrije-verkoopklasse dient gelijktijdig met het inbren­gen van de wedstrijdvogels te gebeuren. Aanvullend kunnen op donderdag en/of vrijdag nieuwe vogels voor de vrije-verkoopklasse worden ingebracht.

Artikel 8.6 lnbrengen van de vogels.

Bij het inbrengen van de verkoopvogels (maximaal 2 vogels per kooi) dient het ingevulde inschrijfformulier verkoopklassegelijktijdig ingeleverd te worden. Op het formulier vermel­den: Kweeknummer, kleurslag, man/pop, kweekjaar en verkoopprijs per enkeling of kop­pel. lndien u meerdere kweeknummers heeft en u brengt vogels in de vrije-verkoopklasse dan dient u beide nummers op het inschrijfformulier te vermelden.

Artikel 8.7.

Voor de vrije-verkoopklasse is bij het inbrengen van de vogels € 1,00 inschrijfgeld per vogel verschuldigd.

Artikel 8.8.

Op elke kooi dient een briefje te worden bevestigd met uw naam en kooinummer overeen­ komstig het inschrijfformulier verkoopklasse“.

Artikel 8.9.

lngezonden wedstrijdvogels kunnen eveneens te koop worden aangeboden.

Artikel 8.10.

Wedstrijdvogels welke te koop worden aangeboden dienen hiervoor middels het “inschrijf­ formulier verkoopklassete worden ingeschreven bij de verkoopafdeling . Na de keuring zal op de betreffende TT-kooi de juiste kleurslag, jaartal en verkoopprijs vermeld worden.

Artikel 8.11.

Van alle verkochte vogels dient 10% van de verkoopprijs te worden afgedragen aan de SNGN.

Artikel 8.12.

Uitbetaling van de verkochte vogels geschiedt per bank.

Artikel 8.13.

De verkoop van de vrije-verkoopklasse en van de te koop aangeboden wedstrijdvogels sluit op zaterdag om 13.00 uur.

Artikel 8.14.

De gekochte vogels uit de vrije-verkoopklasse kunnen direct worden meegenomen of kun­nen tijdelijk in bewaring worden gegeven. Ze mogen echter niet naar de tentoonstellings­ ruimte worden meegenomen.

Artikel 8.15.

De gekochte wedstrijdvogels kunnen uitsluitend op zaterdag tussen 14.30 en 14.45 uur tegen inlevering van de verstrekte nota worden afgehaald.

Artikel 8.16.

De niet-verkochte vogels in de vrije verkoopklasse en de lege kooien dienen op zaterdag tussen 13.30 en 14.00 uur worden opgehaald. Na deze tijd kunnen de verkoopvogels en lege kooien pas na het uitkooien van de wedstrijdvogels worden opgehaald.

Artikel 8.17.

Het is de leden en bezoekers niet toegestaan om vogels binnen “Het Wapen van Elstte verhandelen buiten de verkoopklasse om. Met binnen “Het Wapen van Elst” wordt tevens bedoelt de parkeerplaatsen en het terras horende bij “Het Wapen van Elst”.

 

Hoofdstuk 9 Slotbepaling

Artikel 9.1.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of tekort schiet is de beslissing van het TT-bestuur, zonodig in overleg met het Hoofd bestuur, bindend.

 

 

 

Vraagprogramma tentoonstelling 2023

 

Klasse

Groep

Groep naam

 

 

 

9.001.001

1

Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man

 

 

 

9.001.002

2

Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man

 

 

 

9.001.003

3

Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop

 

 

 

9.001.004

4

Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel pop

 

 

 

9.002.001

5

Roodkop groen paarsborst man

 

 

 

9.002.002

6

Roodkop groen paarsborst pop

 

 

 

9.003.001

7

Oranjekop groen paarsborst man

 

 

 

9.003.002

8

Oranjekop groen paarsborst pop

 

 

 

9.004.001

9

Zwartkop groen witborst roodsnavel man

 

 

 

9.004.002

10

Zwartkop groen witborst oranjesnavel man

 

 

 

9.004.003

11

Zwartkop groen witborst alle snavelkleuren pop

 

 

 

9.004.005

12

Roodkop groen witborst man

 

 

 

9.004.006

13

Roodkop groen witborst pop

 

 

 

9.004.008

14

Oranjekop groen witborst man

 

 

 

9.004.009

15

Oranjekop groen witborst pop

 

 

 

9.004.004

16

Zwartkop groen lilaborst alle snavelkleuren man

9.004.007

16

Roodkop groen lilaborst man

9.004.010

16

Oranjekop groen lilaborst man

 

 

 

9.008.003

17

Zwartkop groen EF pastel lilaborst alle snavelkleuren man

9.008.005

17

Roodkop groen EF pastel lilaborst man

9.008.007

17

Oranjekop groen EF pastel lilaborst man

9.009.003

17

Zwartkop groen DF pastel (overgoten) roodsnavel lilaborst man

9.009.004

17

Zwartkop groen DF pastel (overgoten) oranjesnavel lilaborst man

9.009.006

17

Roodkop groen DF pastel (overgoten) lilaborst man

9.009.008

17

Oranjekop groen DF pastel (overgoten) lilaborst man

9.011.004

17

Zwartkop geel lilaborst roodsnavel man

9.011.005

17

Zwartkop geel lilaborst oranjesnavel man

9.011.008

17

Roodkop geel lilaborst man

9.011.011

17

Oranjekop geel lilaborst man

 

 

 

9.015.002

18

Zwartkop blauw lilaborst man

9.015.005

18

Rood/oranjekop blauw lilaborst man

9.017.002

18

Zwartkop blauw EF pastel (overgoten) lilaborst man

9.017.005

18

Rood/oranjekop blauw EF pastel (overgoten) lilaborst man

9.018.002

18

Zwartkop blauw DF pastel (overgoten) lilaborst man

9.018.004

18

Rood/oranjekop blauw DF pastel (overgoten) lilaborst man

 

 

 

9.005.001

19

Zwartkop cinnamon paarsborst roodsnavel man

9.005.002

19

Zwartkop cinnamon paarsborst oranjesnavel man

9.005.003

19

Zwartkop cinnamon paarsborst alle snavelkleuren pop

9.005.004

19

Roodkop cinnamon paarsborst man

9.005.005

19

Roodkop cinnamon paarsborst pop

9.005.006

19

Oranjekop cinnamon paarsborst man

9.005.007

19

Oranjekop cinnamon paarsborst pop

9.006.001

19

Zwartkop cinnamon witborst roodsnavel man

9.006.002

19

Zwartkop cinnamon witborst oranjesnavel man

9.006.003

19

Zwartkop cinnamon witborst alle snavelkleuren pop

9.006.004

19

Zwartkop cinnamon lilaborst alle snavelkleuren man

9.006.005

19

Roodkop cinnamon witborst man

9.006.006

19

Roodkop cinnamon witborst pop

9.006.007

19

Roodkop cinnamon lilaborst man

9.006.008

19

Oranjekop cinnamon witborst man

9.006.009

19

Oranjekop cinnamon witborst pop

9.006.010

19

Oranjekop cinnamon lilaborst man

9.020.060A

19

Alle kopkleuren cinnamon EF & DF pastel alle borstkleuren man

9.020.060B

19

Alle kopkleuren cinnamon blauw alle borstkleuren man

9.020.080A

19

Alle kopkleuren cinnamon EF & DF pastel alle borstkleuren pop

9.020.080B

19

Alle kopkleuren cinnamon blauw alle borstkleuren pop

 

 

 

9.007.001

20

Zwartkop groen EF pastel paarsborst roodsnavel man

9.007.002

20

Zwartkop groen EF pastel paarsborst oranjesnavel man

9.007.004

20

Roodkop groen EF pastel paarsborst man

9.007.006

20

Oranjekop groen EF pastel paarsborst man

 

 

 

9.008.001

21

Zwartkop groen EF pastel (overgoten) witborst roodsnavel man

9.008.002

21

Zwartkop groen EF pastel (overgoten) witborst oranjesnavel man

9.008.004

21

Roodkop groen EF pastel (overgoten) witborst man

9.008.006

21

Oranjekop groen EF pastel (overgoten) witborst man

 

 

 

9.007.003

22

Zwartkop groen EF pastel (overgoten) paarsborst alle snavelkleuren pop

9.007.005

22

Roodkop groen EF pastel (overgoten) paarsborst pop

9.007.007

22

Oranjekop groen EF pastel (overgoten) paarsborst pop

 

 

 

9.009.001

23

Zwartkop groen DF pastel (overgoten) paarsborst roodsnavel man

9.009.002

23

Zwartkop groen DF pastel (overgoten) paarsborst oranjesnavel man

9.009.005

23

Roodkop groen DF pastel (overgoten) paarsborst man

9.009.007

23

Oranjekop groen DF pastel (overgoten) paarsborst man

 

 

 

9.010.001

24

Zwartkop geel paarsborst roodsnavel man

9.010.002

24

Zwartkop geel paarsborst oranjesnavel man

9.010.004

24

Roodkop geel paarsborst man

9.010.006

24

Oranjekop geel paarsborst man

 

 

 

9.010.003

25

Zwartkop geel paarsborst alle snavelkleuren pop

9.010.005

25

Roodkop geel paarsborst pop

9.010.007

25

Oranjekop geel paarsborst pop

 

 

 

9.011.001

26

Zwartkop geel witborst roodsnavel man

9.011.002

26

Zwartkop geel witborst oranjesnavel man

9.011.006

26

Roodkop geel witborst man

9.011.009

26

Oranjekop geel witborst man

 

 

 

9.011.003

27

Zwartkop geel witborst alle snavelkleuren pop

9.011.007

27

Roodkop geel witborst pop

9.011.010

27

Oranjekop geel witborst pop

 

 

 

9.012.001

28

Zwartkop aqua (zeegroen) paarsborst alle snavelkleuren man

9.012.002

28

Zwartkop aqua (zeegroen) paarsborst alle snavelkleuren pop

9.012.003

28

Roodkop aqua (zeegroen) paarsborst man

9.012.004

28

Roodkop aqua (zeegroen) paarsborst pop

9.012.005

28

Oranjekop aqua (zeegroen) paarsborst man

9.012.006

28

oranjekop aqua (zeegroen) paarsborst pop

9.013.001

28

Zwartkop aqua (zeegroen) witborst alle snavelkleuren man

9.013.002

28

Zwartkop aqua (zeegroen) lilaborst alle snavelkleuren man

9.013.003

28

Zwartkop aqua (zeegroen) witborst alle snavelkleuren pop

9.013.004

28

Roodkop aqua (zeegroen) witborst man

9.013.005

28

Roodkop aqua (zeegroen) lilaborst man

9.013.006

28

Roodkop aqua (zeegroen) witborst pop

9.013.007

28

Oranjekop aqua (zeegroen) witborst man

9.013.008

28

Oranjekop aqua (zeegroen) lilaborst man

9.013.009

28

Oranjekop aqua (zeegroen) witborst pop

 

 

 

9.014.001

29

Zwartkop blauw paarsborst man

9.014.003

29

Rood/oranjekop blauw paarsborst man

 

 

 

9.014.002

30

Zwartkop blauw paarsborst pop

9.014.004

30

Rood/oranjekop blauw paarsborst pop

 

 

 

9.015.001

31

Zwartkop blauw witborst man

9.015.004

31

Rood/oranjekop blauw witborst man

 

 

 

9.015.003

32

Zwartkop blauw witborst pop

9.015.006

32

Rood/oranjekop blauw witborst pop

 

 

 

9.016.001

33

Zwartkop blauw EF pastel paarsborst man

9.016.003

33

Rood/oranjekop blauw EF pastel paarsborst man

 

 

 

9.016.002

34

Zwartkop blauw EF pastel (overgoten) paarsborst pop

9.016.004

34

Rood/oranjekop blauw EF pastel (overgoten) paarsborst pop

9.017.001

34

Zwartkop blauw EF pastel (overgoten) witborst man

9.017.003

34

Zwartkop blauw EF pastel (overgoten) witborst pop

9.017.004

34

Rood/oranjekop blauw EF pastel (overgoten) witborst man

9.017.006

34

Rood/oranjekop blauw EF pastel (overgoten) witborst man

9.018.001

34

Zwartkop blauw DF pastel (overgoten) paarsborst man

9.018.003

34

Rood/oranjekop blauw DF pastel (overgoten) paarsborst man

 

 

 

9.018.005

35

Alle kopkleuren wit paarsborst man

9.018.006

35

Alle kopkleuren wit paarsborst pop

9.018.007

35

Alle kopkleuren wit lilaborst man

9.018.008

35

Alle kopkleuren wit witborst man

9.018.009

35

Alle kopkleuren wit witborst pop

 

 

 

9.019.001

36

Zwartkop SL ino groen (Lutino) man

9.019.002

36

Zwartkop SL ino groen (Lutino) pop

9.019.003

36

Roodkop SL ino groen (Lutino) man

9.019.004

36

Roodkop SL ino groen (Lutino) pop

9.019.005

36

Oranjekop SL ino groen (Lutino) man

9.019.006

36

Oranjekop SL ino groen (Lutino) pop

9.019.007

36

Alle kopkleuren SL ino blauw (Albino) man

9.019.008

36

Alle kopkleuren SL ino blauw (Albino) pop

 

 

 

9.020.060

37

Niet genoemde kleurslagen alle kop- en borst kleuren man

9.020.080

37

Niet genoemde kleurslagen alle kop- en borst kleuren pop

 

 

 

STAM Wildkleur

38

Mannen – volgens klassenummers uit de groepen 01 t/m 16

 

 

 

STAM Wildkleur

39

Poppen – volgens klassenummers uit de groepen 01 t/m 16

 

 

 

STAM Mutatie

40

Mannen – volgens klassenummers uit de groepen 17 t/m 37

 

 

 

STAM Mutatie

41

Poppen – volgens klassenummers uit de groepen 17 t/m 37

 

 

 

STEL Wildkleur

42

Mannen – volgens klassenummers uit de groepen 01 t/m 16

 

 

 

STEL Wildkleur

43

Poppen – volgens klassenummers uit de groepen 01 t/m 16

 

 

 

STEL Mutatie

44

Mannen – volgens klassenummers uit de groepen 17 t/m 37

 

 

 

STEL Mutatie

45

Poppen – volgens klassenummers uit de groepen 17 t/m 37

 

lnlichtingen en vragen m.b.t.

de inschrijving en tentoonstelling bij:

 

Henri Koning

06  55374009

 

e-mail TT: tt-administratie@sngn.nl

 

Programma tentoonstelling:

Maandag

9 oktober 2023

lnbrengen wedstrijdvogels en vrije-verkoopklasse :

van 15.00 uur tot 21.00 uur.

Dinsdag

10 oktober 2023

Keuring van de vogels .

Woensdag

11 oktober 2023

Prijsuitreiking om 20.00 uur.

 

Opening alleen voor leden

van 20.00 uur tot 22.30 uur.

Donderdag

12 oktober 2023

Opening van 10.00 uur tot 21.30 uur.

Vrijdag

13 oktober 2023

Opening van 10.00 uur tot 21.30 uur.

Zaterdag

14 oktober 2023

Opening van 10.00 uur tot 14.30 uur.

 

– Uitkooien niet verkochte vrijeverkoopklasse:

van 13.30 uur tot 14.00 uur.

 Uitkooien van ver-/gekochte TT-vogels:

van 14.30 uur tot 14.45 uur.

– Uitkooien wedstrijdvogels van 15.15 utot 17.00 u. 

(Op volgorde van regio: 2, 6, 8, 1, 7, 3, 5, 4)

 

De verkoopklasse en het secretariaat sluiten op zaterdag om 13.00 uur.