Gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), informatie van de N.B.v.V.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uiteraard heeft ook uw vereniging hiermee te maken. Nu deze datum dichterbij komt hebben (o.a. naar aanleiding van diverse publicaties, aankondigingen van de gemeenten richting alle verenigingen, etc.) nogal wat verenigingen vragen over dit onderwerp. Binnen uw vereniging slaat u namelijk gegevens van leden op en u zult zich dienaangaande aan de wet moeten houden. Wat is nu voor een vogelvereniging van belang en waar dient u zich aan te houden?

Elke organisatie die gegevens opslaat, dus ook vogelverenigingen, krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet. U moet onder meer kunnen laten zien dat u mensen goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld middels een privacyverklaring. Als voorbeeld daartoe kan de “Regeling informatiebeheer en -verstrekking NBvV” dienen, zoals die is opgenomen in ons bondsvademecum (blz. 44 e.v.).

De AVG-privacyrechten zijn samengevat:

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. 

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Zij/hij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. 

Zij/hij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor:

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris, tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.