S T A T U T E N

NAAM EN ZETEL

Artikel 1 De vereniging, draagt de naam: Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. De vereniging heeft haar zetel te Zutphen, en heeft als correspondentieadres het adres van de secretaris. De vereniging is opgericht op drie en twintig november negentien honderd vijf en tachtig als Doelgroep Natuurbroed Gouldamadine en is per vier en twintig augustus negentien honderd één en negentig erkend als speciaalclub van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van Gouldamadinen met als richtlijn de standaardeisen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen die voor dit doel bevorderlijk zijn. 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN, ERELEDEN, ABONNEES EN BEGUNSTIGERS

Artikel 3 1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die instemmen met het doel van de vereniging. 2. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met algemene stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 2. 3. Abonnees zijn natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, die wel de jaarlijkse contributie voldoen maar geen lid zijn van de bond. Zij ontvangen het clubblad van de vereniging, kunnen vergaderingen en studiedagen bijwonen, maar hebben geen stemrecht en kunnen niet aan door de vereniging te organiseren tentoonstellingen deelnemen. 4. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ondersteunen.

TOELATING

Artikel 4 Het bestuur beslist over de toelating van leden, abonnees en begunstigers; bij niet toelating als lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Hiertoe dient binnen twee weken na ontvangst van de afwijzing schriftelijk beroep aangetekend te worden bij de secretaris. Het beroep zal dan op de daaropvolgende ledenvergadering worden behandeld. 

AFDELINGEN EN REGISTER

Artikel 5 1. De leden die in één regio wonen, vormen tezamen een afdeling. 2. Het algemeen bestuur bepaalt welke afdelingen de vereniging kent en bepaalt zo nodig tot welke afdeling een lid behoort. 3. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. 4. Het algemeen bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6 1. Het lidmaatschap eindigt: a) door de dood van het lid; b) door opzegging door het lid; c) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de periodieke bijdrage voor het geheel verschuldigd.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 7 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage, waarvan door de algemene vergadering het bedrag wordt vastgesteld. 2. Ereleden zijn van betaling van een periodieke bijdrage vrijgesteld. 3. Leden hebben het recht om gebruik te maken van de eigendommen en faciliteiten van de vereniging en deel te nemen aan de door de vereniging geboden evenementen, alles naar aanwijzingen van het bestuur en binnen de bestaande reglementen en besluiten. 4. De rechten en verplichtingen van abonnees en begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de financiële verplichting over het lopende verenigingsjaar blijft gehandhaafd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR: ALGEMEEN BESTUUR; AFDELINGSBESTUUR

Artikel 8 1. Het algemeen bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. 2. Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 3. De voorzitter wordt in functie gekozen. 4. Het bestuur wijst voorts uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, alsmede plaatsvervangers voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij doet hiervan mededeling aan de leden. 5. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkzaamheden van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging. Niet aansprakelijk is het bestuurslid dat bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 6. Het bestuur is bevoegd afdelings- casu quo regiobesturen te formeren, welke dan dienen te functioneren conform de bepalingen in de statuten, welke gelden voor het algemeen bestuur. De afdelingsbesturen bestaan elk uit tenminste drie leden die door de vergadering van leden van die afdeling uit haar midden worden benoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP/SCHORSING

Artikel 9 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor een tijdvak van maximaal drie jaar. Tussentijds uittreden van bestuursleden is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat dit schriftelijk wordt gemeld en een opzeggingstermijn van twee maanden in acht wordt genomen. 2. Indien het aantal leden van het algemeen bestuur beneden het aantal genoemd in lid 2 van het vorige artikel is gedaald, blijft het betreffende bestuur bevoegd, maar is het verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt. 3. De bestuursleden, zowel van het algemeen bestuur als van een afdelingsbestuur, ook wanneer voor een bepaalde tijd benoemd, kunnen te allen tijde door de eerstvolgende algemene vergadering, respectievelijk afdelingsvergadering worden geschorst of bij besluit genomen met tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden ontslagen. Een schorsing die niet binnen zeven maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN VAN EEN AFDELINGSBESTUUR

Artikel 10 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het behartigt de zaken der vereniging in de meest uitgebreide zin, zorgt voor de naleving der statuten en reglementen en voert besluiten uit. Een afdelingsbestuur is belast met de leiding van de gang van zaken binnen de eigen afdeling en is daarover verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 2. Waar in deze statuten wordt gesproken van bestuur, wordt daarmee bedoeld het algemeen bestuur. 3. Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid een afdelingsbestuur of een afdelingspenningmeester te machtigen tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten en het doen van uitgaven tot een bij huishoudelijk reglement te bepalen maximum, onverminderd het hierna in lid 4 bepaalde. 4. Het bestuur is met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 1. Onverminderd het in artikel 10 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. De vereniging kan bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris, door de voorzitter en de penningmeester of door de secretaris en de penningmeester. 2. De penningmeester kan, daartoe door het bestuur schriftelijk gemachtigd, kwijting geven en de financiële aangelegenheden voor de vereniging regelen. Aan deze bevoegdheden kunnen beperkingen worden gesteld.

JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een Statuten en huishoudelijkreglement van balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Dit verslag dient tevoren schriftelijk, ondertekend door alle commissieleden, vastgelegd te zijn. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Bovenbedoelde leden worden benoemd door, en zijn verantwoording verschuldigd aan, de algemene ledenvergadering. Zij worden benoemd voor een periode van twee jaar. 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag, en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit het jaarverslag en de rekening en verantwoording blijken. 8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht. 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3 en 4, tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b) de benoeming van de in artikel 12 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar; c) voorziening in eventuele vacatures; d) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; e) de begroting voor het volgende verenigingsjaar; f) vaststellen notulen van de vorige algemene vergadering. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken onder opgave van de te behandelen punten. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17. De verzoekers kunnen zelf in het voorzitterschap en het secretariaat van die vergadering voorzien.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN; STEMRECHT

Artikel 14 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde heeft een geschorst lid toegang tot dat gedeelte van de eerstvolgende algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 3. Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid mag echter in totaal niet meer dan de stemmen van vijf leden, zijn eigen stem inbegrepen, uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging en bij zijn ontstentenis door zijn plaatsvervanger. 2. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. 4. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 5. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt dan ook niemand de volstrekte meerderheid, dan beslist de voorzitter op welke wijze de verdere stemmingen plaats vinden. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is. 3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk door middel van gesloten, ongetekende briefjes, één en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 5. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bij-een, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, bedoeld in artikel 5. 2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het in het volgende artikel bepaalde.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit dat is genomen met tenminste vier/vijfden van de uitgebrachte geldige stemmen, van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 19 4. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 5. De algemene vergadering beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het batig saldo na vereffening. 6. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 7. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen. 2. Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 21 In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Slot van de akte De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Eefde, gemeente Gorssel, ten tijde in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.