HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A. LEDEN/LEDENVERGADERINGEN/DOEL

Artikel 1 1. Een lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan lid worden van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine als dit lid uitsluitend handelt als gesteld in artikel 4 van dit reglement. 2. Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. Hij/zij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor: – administratieve- en contributieverwerking; – toezending van uitnodigingen voor bijeenkomsten; – toezending van clubblad “Spectrum”; – een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal); – een database t.b.v. de Ledenlijst/Kwekerslijst schriftelijke uitgave jaarlijks; – alle andere SNGN gerelateerde activiteiten. Het bestuur verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris, tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Artikel 2 1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze zijn bedoeld om bestuurlijke zaken conform de statuten en het huishoudelijk reglement af te handelen. Tijdens deze bijeenkomsten worden tevens een of meerdere aspecten behandeld betreffende het houden, verzorgen, kweken of tentoonstellen van gouldamadinen. De bijeenkomsten bieden leden de gelegenheid vogels te kopen, te verkopen of te ruilen. 2. De feitelijke jaarvergadering vindt plaats in de periode januari – april. Een tweede algemene ledenvergadering heeft in het najaar plaats. 3. Voorstellen van leden dienen tot 48 uur voor de betreffende vergadering bij de secretaris te worden ingediend. 4. De aankondiging van een ledenbijeenkomst geschiedt schriftelijk aan alle leden via het clubblad. Artikel 3 De vereniging stelt zich ten doel de kweek van gouldamadinen door middel van natuurbroed te bevorderen en uit te dragen en de bereidheid van de leden tot samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende het houden, verzorgen en kweken van gouldamadinen te bevorderen. Artikel 4 Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken bij het kweken van gouldamadinen met uitzondering van de eigen soort (art. 2.1 statuten). Geconstateerde ongeregeldheden dienen op de algemene ledenvergadering te worden besproken, nadat hiervan een schriftelijke melding bij het bestuur is binnengekomen. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Artikel 5 Naast de nadruk op natuurbroed dienen de standaardeisen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers als grondslag bij de kweek. Artikel 6 Het bijhouden van een kweekadministratie is gewenst. Artikel 7 Het kweken van gouldamadinen is toegestaan in broedkooien, vluchten en volières. Artikel 8 Het deelnemen aan tentoonstellingen is niet verplicht. Artikel 9 Voor correspondentie die niet de gehele vereniging aangaat, dient voor antwoord een postzegel te worden bijgesloten. Artikel 10 Leden van de “Speciaalclub” zijn verplicht zich te conformeren met de reglementen voor speciaalclubs van de N.B.v.V. B.

CONTRIBUTIE

Artikel 11 1. De contributie wordt jaarlijks tijdens de najaars-ledenvergadering vastgesteld. De vaststelling is dan van toepassing op het daaropvolgende kalenderjaar. 1.b) De contributie betaling vindt jaarlijks plaats via automatische incasso. Zij die in de loop van het jaar lid worden moeten de betaling voor dat jaar een keer doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de SNGN. 1.c) Leden die nog geen automatische incasso hebben zal verzocht worden over te gaan tot automatische incasso. Dit zal zo geleidelijk mogelijk gebeuren. 2. De contributie dient te worden voldaan vóór 31 januari van het betreffende verenigingsjaar. Bij betaling na deze datum wordt de contributie verhoogd met een bedrag aan administratie- en incassokosten. Aan de betreffende leden wordt geen verenigingspost verzonden totdat hun betaling is ontvangen. 3. Is de contributiebetaling vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar niet ontvangen, kan het bestuur overgaan tot royement van het desbetreffende lid.

C. ORGANISATIE

Artikel 12 1. De speciaalclub is een landelijke vereniging en wordt bestuurd door een landelijk bestuur. Dit is het algemeen bestuur. 2. De vereniging is onderverdeeld in afdelingen of regio’s. Iedere regio wordt binnen de vereniging vertegenwoordigd door een regiovoorzitter. 3. Regiovoorzitters fungeren als contactpersoon binnen de regio en tussen de betreffende regio en het algemeen bestuur. 4. Regiovoorzitters maken geen deel uit van het algemeen bestuur en hebben evenmin stemrecht op bestuursvergaderingen. Zij zullen wel minimaal eenmaal per jaar worden uitgenodigd voor het bijwonen van een bestuursvergadering. 5. Regio’s dienen minimaal eenmaal per jaar een ledenbijeenkomst te organiseren. De regiovoorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie. Een uitnodiging zal zo mogelijk in het clubblad worden opgenomen. De Technische Commissie verleent ondersteuning aan bovenbedoelde bijeenkomsten. 6. De regiovoorzitter/c.q.regiosecretaris maakt een verslag van de bijeenkomsten en zendt dit aan de secretaris van het algemeen bestuur en aan de technische commissie. 7. Op verzoek van een of meerdere regiovoorzitters kan een bestuursvergadering worden belegd, waarbij een of meerdere regiovoorzitters aanwezig zijn.

D. BESTUUR

Artikel 13 Het bestuur van de “Speciaalclub” bestaat bij voorkeur uit de volgende functionarissen: a. voorzitter b. secretaris c. penningmeester (ledenadministratie) d. tweede voorzitter e. tweede secretaris f. tweede penningmeester g. voorzitter technische commissie h. coördinator regio’s In bijzondere gevallen kunnen bepaalde functies door 1 functionaris worden uitgeoefend. 2. Het bestuur kan tot haar ondersteuning leden benoemen in een functie op het terrein van public relations en propaganda (P.R.), als lid van de redactie, als lid van de technische commissie, als contactpersoon in een regio, dan wel voor andere gewenste of noodzakelijke werkzaamheden. In hun functie zijn zij verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 3. Door het bestuur en/of de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor een bestuursfunctie. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren en wel tenminste 3 dagen voor de algemene vergadering. 4. Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden de voorzitter daarvan in kennis te stellen. 5. Bestuursleden ontvangen een kilometervergoeding voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. 6. Leden van de financiële commissie ontvangen voor hun controlebezoek eenzelfde vergoeding. Andere uitgaven worden pas vergoed na overleg met het bestuur.

E. TENTOONSTELLING

Artikel 14 1. Bij voldoende belangstelling organiseert de vereniging jaarlijks in het najaar een tentoonstelling van eigenkweek vogels. Hiertoe wordt een tentoonstellingsbestuur geformeerd uit bestuursleden en leden. 2. De tentoonstelling moet voldoen aan het reglement voor tentoonstellingen, opgesteld en uitgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Op basis van dit reglement wordt door het tentoonstellingsbestuur een verenigingsreglement opgesteld dat met het inschrijfformulier aan leden/inzenders wordt verstrekt. 3. Het tt-bestuur is eerstverantwoordelijke voor de organisatie van de tentoonstelling. Zij is op haar beurt verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 4. De penningmeester van het algemeen bestuur is tevens als eerste penningmeester van het tt-bestuur verantwoordelijk voor de financiële organisatie en het beheer van de gelden aangaande de tentoonstelling. Delegatie hierbij is toegestaan. 5. Voor elke tentoonstelling dient een begroting te worden opgemaakt. 6. Een batig c.q. negatief saldo als resultaat van de tentoonstelling komt ten goede respectievelijk ten laste van de verenigingskas.

F. COMMISSIES TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 15 1. De technische commissie wordt benoemd door het bestuur, telkens voor een jaar. Herbenoeming kan terstond plaatsvinden. 2. Zij bestaat uit drie leden waarvan een als voorzitter fungeert. 3. Zij verzamelt kennis en technische informatie betreffende het houden, verzorgen, kweken en tentoonstellen van gouldamadinen. Zij publiceert hiervan in het clubblad. 4. Zij verstrekt advies aan leden betreffende het houden, verzorgen, kweken en tentoonstellen. 5. Zij draagt zorg voor het te behandelen onderwerp op de landelijke ledenbijeenkomsten. Zij verleent waar mogelijk ondersteuning bij regiobijeenkomsten. 6. Zij houdt zonodig contact met de technische commissie van de N.B.v.V. en zusterverenigingen. 7. Zij adviseert het algemeen bestuur over bestuurlijke zaken aangaande het houden, verzorgen, kweken of tentoonstellen van gouldamadinen. 8. Zij rapporteert tijdens iedere ledenvergadering over lopende zaken.

REDACTIE/CLUBBLAD

Artikel 16 1. De redactie wordt benoemd door het bestuur, telkens voor een jaar. Herbenoeming kan terstond plaatsvinden. 2. Zij bestaat bij voorkeur uit twee of meer leden. 3. Zij verzorgt de samenstelling en uitgave van het clubblad. 4. Zij draagt zorg voor het publiceren van artikelen die een voorlichtend karakter hebben betreffende het houden, verzorgen, kweken of tentoonstellen van gouldamadinen. 5. Het clubblad geldt als het officiële orgaan van de vereniging. 6. In het clubblad worden de officiële mededelingen door of namens het bestuur opgenomen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke weergave van deze mededelingen. 7. Tenminste tweemaal per jaar wordt een clubblad uitgegeven. 8. Tenminste eenmaal per jaar wordt het bijgewerkte ledenbestand van de vereniging opgenomen of bijgevoegd. In de tweede editie worden slechts de nieuw aangemelde leden gepubliceerd. 9. Leden kunnen via advertenties van het clubblad gebruik maken met het doel vogels te kopen, te verkopen of te ruilen.

STEMCOMMISSIE

Artikel 17 1. De stemcommissie wordt benoemd en treedt in functie bij schriftelijke stemmingen tijdens een algemene ledenvergadering. 2. Zij bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter van de algemene ledenvergadering en twee leden, niet zijnde bestuursleden. 3. Betreft de stemming de (her)verkiezing van de voorzitter, dan treedt diens plaatsvervanger op als voorzitter van de stemcommissie. 4. Zij verstrekt de stembriefjes aan de aanwezige leden en controleert zonodig de machtigingen om namens andere leden te stemmen. Zij stelt vast het aantal uitgebrachte stemmen, de geldigheid van elk stembriefje, de uitkomst daarvan en de uiteindelijke uitslag van de stemming. Statuten en huishoudelijkreglement van Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland Blz. 14

G. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 1. Overtollige eigen kweek vogels dienen, indien enigszins mogelijk, verkocht te worden aan leden en niet-leden vogelliefhebbers. Ook kunnen vogels te koop worden aangeboden in de verkoopklasse tijdens de tentoonstelling; de handel moet bij voorkeur worden gemeden. 2. Het melden van koud- en/of volièrekweek is gewenst.

H. FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN VOORZITTER

Artikel 19 1. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. 2. Hij oefent toezicht uit op de handelingen van alle bestuursleden, die hem op hun beurt van alle zaken op de hoogte dienen te houden. 3. Hij stelt in overleg met de medebestuursleden tijdstip en agenda van vergaderingen vast en bereidt deze voor. 4. Hij tekent mede alle bescheiden welke handelen over rechten en verplichtingen van de vereniging jegens derden. 5. Hij verleent en ontneemt het woord, kan vergaderingen schorsen en een lid het verder bijwonen van een ledenvergadering ontzeggen. 6. Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van goede kontakten met de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en zusterverenigingen. 7. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de tweede voorzitter in zijn rechten en verplichtingen. 8. De voorzitter is verplicht bij aftreden binnen 14 dagen alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden van de vereniging in te leveren bij het bestuur.

SECRETARIS

Artikel 20 1. De secretaris voert de correspondentie en houdt daarvan kopie. Hij is belast met het bijhouden van het archief, waarin zijn opgenomen: a. statuten b. huishoudelijk reglement c. jaarverslagen d. bestuursbesluiten e. notulen van bestuursvergaderingen f. notulen van ledenvergaderingen g. rekening en verantwoording alsmede verslag financiële commissie h. reglementen (bondsreglement, reglement speciaalclubs en eventuele andere reglementen). 2. Hij is belast met het tijdig verzenden van de uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. 3. Hij draagt zorg voor het verzenden van kopieën van belangrijke ingekomen stukken naar de desbetreffende bestuursleden. 4. Hij notuleert alle bestuurs- en ledenvergaderingen; de distributie van de notulen dient binnen een maand na dato te geschieden. De notulen moeten aan de goedkeuring van de vergadering worden onderworpen. 5. Hij houdt een lijst bij van alle bestuursbesluiten. Deze zal aan de notulen van elke bestuursvergadering worden toegevoegd. 6. Hij tekent alle bescheiden betreffende rechten en verplichtingen van de vereniging jegens derden. 7. Hij is belast met het samenstellen van een jaarverslag; dit verslag moet binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar beschikbaar zijn. 8. De secretaris is verplicht bij aftreden alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden binnen 14 dagen in te leveren bij het bestuur.

PENNINGMEESTER

Artikel 21 1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en de verzorging van de financiële administratie. 2. Hij legt op de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar. 3. Hij draagt zorg voor het tijdig innen van de contributie (aanmaningen) en andere gelden en verzorgt de betalingen van de ingekomen rekeningen. 4. Hij is gehouden het bestuur en de financiële commissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden. 5. Hij maakt de begroting voor het komende verenigingsjaar. 6. Het jaarverslag van de penningmeester moet binnen een maand na afloop van een verenigingsjaar beschikbaar zijn voor controle door de financiële commissie. 7. De penningmeester is verplicht bij aftreden alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden binnen 14 dagen in te leveren bij het bestuur. Is dit aftreden tussentijds, dan legt hij binnen 14 dagen rekening en verantwoording af aan de financiële commissie.

LEDENADMINISTRATEUR

Artikel 22 1. De ledenadministrateur houdt de geautomatiseerde ledenadministratie bij. (Bij voorkeur de ledenadministratie onderbrengen bij de penningmeester). 2. Nieuwe leden worden opgenomen in het ledenbestand aan de hand van de ontvangen inschrijfformulieren of van andere bronnen (telefonisch, via andere leden, etc.) 3. Punt 2 pas uitvoeren na ontvangst van de contributiebetaling van het desbetreffende nieuwe lid (contact met penningmeester). 4. Vraagt van de redactie opgave van onbestelbaar retour gekomen clubbladen. 5. Houdt nauwkeurig aantekening van telefonisch en schriftelijk bij hem binnen gekomen mutaties en verwerkt deze in het ledenbestand. 6. Ziet erop toe dat kweeknummers en keurslagen worden opgegeven en zo volledig mogelijk worden verwerkt. Zonodig oproep hiervoor in het clubblad plaatsen. 7. Draait ten behoeve van de penningmeester de acceptgiro’s uit. 8. Draait ten behoeve van de redactie de plakadressen uit. 9. Plaatst eenmaal per jaar het verloop van het ledenbestand in het clubblad (saldo 1 jan./bij/af/saldo 31 dec.) 10. Verstrekt 1 x per jaar een opgave van nieuwe leden ter plaatsing in het clubblad. 11. Verstrekt 1 x per jaar een recente ledenlijst ter plaatsing in het clubblad.

REGIOVOORZITTER c.q. CONTACTPERSOON

Artikel 23 1. Een regiovoorzitter treedt op als contactpersoon binnen een regio en tussen de eigen regio en het algemeen bestuur. 2. Hij organiseert 1 à 2 x per jaar een regiobijeenkomst door oproeping aan alle in zijn regio wonende leden. Deze oproep geschiedt zo mogelijk via het clubblad. 3. Hij stimuleert de leden tot het deelnemen aan de regiobijeenkomsten en bevordert de onderlinge contacten. 4. Hij draagt zorg voor een goed programma tijdens de regiobijeenkomsten. Te behandelen onderwerpen kunnen zijn: – uitwisseling van kennis en ervaring omtrent voeding, verzorging en kweek. – lezingen – tafelkeuringen – deelnemen en/of meewerken aan de “Speciaalclub – TT” – kopen, verkopen of ruilen van vogels – gezamenlijk bijwonen van de algemene ledenvergaderingen – aanhoren en bespreken van wensen en klachten. 5. Hij zorgt dat van elke regiobijeenkomst een verslag wordt gemaakt en verzonden aan de secretariaten van het algemeen bestuur en de technische commissie. 6. Hij is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur en brengt eenmaal per jaar verslag uit bij dit bestuur. 7. Hij stelt voor elk verenigingsjaar een begroting en een financieel overzicht op en legt deze ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur.

I. SLOTBEPALING

Artikel 24 In gevallen van twijfel over de uitleg en toepassing van dit reglement beslist het bestuur. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op 6 maart 1993 in Baarn.

 Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 12 maart 1994. Betreft artikel 15.

Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 9 maart 1996 Betreft artikel 11.

Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 8 september 2018 Betreft artikel 1 en 11.