Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Speciaalclub > Lidmaatschap

Lidmaatschap SNGN

Laastste update op 15-12-2016


Vogelliefhebbers vanaf de leeftijd van 6 jaar, die bij voorkeur lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kunnen lid worden van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. Leden jonger dan 17 jaar zijn jeugdlid.

Als lid van de Speciaalclub dient u te voldoen aan de bepalingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u zich aan deze reglementen te houden. De kern daarvan is:

Statuten, artikel 2 lid 1:
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V.

Huishoudelijk reglement, artikel 4:
Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van de eigen soort.

De statuten en het huishoudelijk reglement ontvangt u na registratie als lid en zijn dan hier te downloaden:
Statuten SNGN en Huishoudelijk Reglement SNGN.

Informatie over het lidmaatschap treft u aan in de informatiebrief, die hier te downloaden is: Informatiebrief
Voor uw opgave als lid van onze Speciaalclub verwijzen wij u naar het aanmeldingsformulier, dat hier te downloaden is:  Aanmeldingsformulier

Om lid te worden dient men als volgt te handelen:
Het aanmeldingsformulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar de ledenadministrateur:

                          R. Peeters, Fransstrouxstraat 20, 6039 GK Stamproy . tel. 06-31217713
                          of digitaal verzenden naar: ledenadministratie@sngn.nl

Na ontvangst van uw aanmelding wordt u ingeschreven als lid en worden de statuten, het huishoudelijk reglement en de ledenlijst van het betreffende contributiejaar toegezonden.

De jaarcontributie bedraagt € 20,00.
Voor nieuwe leden van buiten Nederland bedraagt m.i.v. 15-9-2014 de jaarcontributie € 30,00.
Bij aanmelding van een nieuw lid is € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Voor jeugdleden geldt een jaarcontributie van € 10,00 (+ inschrijfgeld € 2,50).
Bij aanmelding in een lopend jaar bedraagt de contributie € 5,00 (voor buitenlandse leden € 7,50) per resterend kwartaal, vermeerderd met € 2,50 inschrijfgeld en kan overgemaakt worden op:

                                 BANK / IBAN:    NL97 RABO 0130 2890 00
                                 BIC-code (uitsluitend voor buitenland):    RABONL2U 
                                 t.n.v. Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland (S.N.G.N.) te Swifterbant.

Bij aanmelding in de laatste maand van een kwartaal gaat het lidmaatschap het volgende kwartaal in.

Wanneer u zich aanmeldt tijdens de tentoonstelling in Elst, die begin oktober (week 41) gehouden wordt, kunt u bij contante betaling vanaf dat moment t/m het daarop volgende jaar lid worden voor maar € 22.50.
Voor nieuwe leden van buiten Nederland is het € 32,50.

Afmelden dient schriftelijk of per e-mail voor 1 december te gebeuren bij de ledenadministratie.

De Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland hoopt u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht, zodat u zich een beeld heeft kunt vormen van de vereniging. 
Door lid te worden geeft u aan op verantwoorde wijze Gouldamadines te willen kweken. Wij willen u daarbij graag van advies dienen. Met het bezoeken van onze regio- en ledenbijeenkomsten kunt u met ervaren leden kennis maken en van hun ervaringen leren. Wij zullen u graag verwelkomen in onze gelederen.

Top